Công bố kết quả thử lâm sàng của TURMECARE tại TT Oxy Cao Áp TP.HCM

Posted on Leave a commentPosted in News

Nhằm mục tiêu yểm trợ hoạt động tiếp thị của công ty WINCARE cũng như xác minh và mỡ rộng phạm vi ứng dụng, thành phẩm TURMERCARE đã được nghiên cứu lâm sàng qua mô hình đính kèm.   Tác dụng trên lâm sàng của Turmecare Forte trong 30 trường hợp thoái hóa khớp gối […]